atlantida.free.bg - сайт за езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" - гр. Ловеч
Начало Защо Атлантида Езиковата Самоуправление Блясък Арт Форум Образование Личност на Езиковата


 

RSS бюлетин

Кликнете върху иконката за абонамент

Какво е RSS?

 Ezikovata.net Официален сайт Немски сайт Страница в Wikipedia


Самоуправление
ЕГ прес
Ученически парламент
 
Обръщение от председателя

Парламентът винаги е бил гордостта на Езиковата, безспорно доказателство, че учениците на най-старата езикова гимназия, на едно от най-добрите училища в страната се интересуват от духовния живот на своето училище, искат да вземат дейно участие в него, искат гласът им да се чуе. Този „орган на управление и самоуправление” се възроди! И се надявам да прогресира, да работи...това е най-важното. Да издава вестник, а това повярвайте ми е много трудно и то само от финансова гледна точка. Всички знаем, че Езиковата е пълна с талантливи хора, които пишат страхотни неща, всички знаем, че постоянно се случват събития, които ни карат да се гордеем, че сме нейни ученици...тези, от които се срамуваме са много малко, в повечето случаи или незначителни, или неоснователни.

Парламентът не е затворен кръг от някакви там хора, които обсъждат през многото си свободно време неща, които не интересуват никого другиго в училището. Ако преди се е получавало така, отсега нататък ще се промени! Злободневните ни проблеми, конфликтите учители-ученици могат да бъдат извадени на показ и решени с помощта на отговарящите за това в училищното ръководство. Основна цел на Ученическия парламент е и да разнообразява сивото, скучничко ежедневие на учениците. Идеята да се организират клубове по интереси не е само химера :)

1000 глави определено мислят по-добре от 20-30 – очакваме както свежи идеи, така и да споделите проблеми, свързани с училищния живот. Заседанията ни, които се провеждат всеки понеделник от 18:30 в Хуманитарния кабинет (освен ако нямаме извънредно събиране или ключ ;) ) са отворени за наблюдатели, както и за нови представители на класовете, потенциални ЕГ-депутати :)

Петя Христова 10б

 
Устав на Училищния парламент
Устав
на
Ученическия парламент при ГЧЕ „Екзарх Йосиф I”
гр. Ловеч

I. Общи положения: Ученическият парламент е консултативен орган и обединение на ученици от всички класове на училището, осъществяващо своята дейност съгласно законите на Република България.
чл.1. Този устав урежда устройството, целите, задачите и организацията на Ученическия парламент.
чл.2. Ученическият парламент е доброволна и демократична форма на управление и самоуправление на учениците за реализиране на ученически инициативи и извънкласни форми на изява. Целта на Ученическия парламент при ГЧЕ „Екзарх Йосиф I” е насочена към обединение усилията на ученици, учители и училищно ръководство за активно участие в конкретни инициативи на държавни, общински и неправителствени органи и организации.
чл.3. За осъществяване на своята цел УП при ГЧЕ „Екзарх Йосиф I” обсъжда и прави предложения за:
ал.1. решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на училището.
ал.2. участва в създаването и реализирането на образователни програми в следните съдържателни аспекти: здравно образование, гражданско образование, професионално ориентиране, превенция и противодействие срещу отрицателни прояви.
ал.3. съдейства при поддържането и модернизирането на наличната материална база на училището.
ал.4. грижи се за осигуряването на допълнителни финансови и материални средства за дейността на УП.
ал.5. популяризира постиженията на учениците от цялата страна и координира участието и взаимодействието с други ученически организации.
ал.6. създава връзки с институции, социални домове и др. с цел свободен обмен на знания и интелектуални ценности.
ал.7. да поощрява с материални и морални награди високи постижения на ученици в учебни и извънкласни дейности.
II. Структура на Ученическия парламент.
чл.4. Членуването в УП при ГЧЕ „Екзарх Йосиф I” гр.Ловеч е доброволно, като всеки член има право да участва в осъществяването на дейността по този устав; да избира и да бъде избиран в ръководните му органи, да бъде информиран за дейността им.
чл.5. Членовете в УП се прекратява при:
ал.1. доброволно напускане на съвета.
ал.2. изключване от съвета ( Решение за изключване от УП се взема по предложение на ръководството на парламента, при поведение което прави по-нататъшното членство несъвместимо. То се предвижда и в случай ,че негов член уронва престижа на организацията и училището ).
ал.3. отпадане поради:
- системно неучастие в дейността на УП, което се констатира по протоколи на 4 заседания
- при преминаване в друга форма на обучение или напускане на училището
ал.4. Председателят на УП избира временно нов представител до I Общо събрание.
ал.5. Представителят на класа бива изключен от УП при гласуване вот на недоверие.
ал.6. Присъствието на всеки член на заседанията на УП е задължително, освен ако няма налице уважителни причини за отсъствие.
чл.6. В състава на УП участват представители на училищната общност – избиране на квотен принцип: всеки клас излъчва по 2 свои представители с право на вот.
чл.7. Общото събрание на УП е висш орган на младежкото самоуправление и свободно приема правила за работа. Чрез гласуване се избират: председател, зам.председател и комисии.
чл.8. Председателят:
- се избира с обикновено мнозинство за срок от една учебна година
- свиква и ръководи заседанията на УП
- упражнява контрол и съдейства за изпълнение на решенията
- отчита ежегодно своята дейност
- осъществява връзка между УП, училищното ръководство и училищното настоятелство
чл.9. Зам.председателят:
- представлява УП при отсъствие на Председателя
- подпомага Председателя и координира работата между постоянните и временните комисии
- предлага се от председателя и се избира от УП с обикновено мнозинство в срок от една учебна година
чл.10. Секретарят:
- подготвя материалите за заседанията и води протоколите
- информира членовете на УП за предстоящи заседания, подготвя информация, материали и ги предоставя на учениците
чл.11. Представители на класа:
- избира се от всеки клас за срок от една учебна година
- изразяват интересите на класа чрез инициативи, мнения, предложения и дейности за реализирането им
- поставят за разискване в УП въпроси, предварително внесени при секретаря и включени в дневния ред на заседанието
- гласуват предложения и препоръки, внесени от всички останали представители
- участват в изготвяне на проекти и инициативи на класа и чрез съответната комисия работят за нейното реализиране
- информират класа си за решенията и инициативите на УП
чл.12. Работата на УП се реализира на ниво комисия, състояща се от тричленна работна група, излъчена от представители на различните випуски. Избират се от УП за срок от една уч.година
- комисията планира мероприятията в своето направление на дейност и ги предлага на вниманието на целия УП
- ръководи пряко реализирането им
- комисиите се свикват на 2 седмици с цел координиране на плануваните инициативи
- комисията отчита изпълнението и крайните резултати на своята работа пред УП
чл.13. Организация на дейността:
ал.1. УП има право да:
- взема решение за откриване на нови комисии
- предлага бюджета на УП като фин.средства се набират от физически и юридически лица, от спечелени конкурси пред фондации, от ученически инициативи
ал.2. Заседания:
- провеждат се периодично (веднъж на месец)
- в тях участват членовете на УП, гости, наблюдатели
- заседанията се считат за редовни и могат да взимат решения, ако на тях присъстват 50% + 1 от списъчния състав
- при необходимост се провеждат извънредни заседания
ал.3. В протокола се вписват:
- датата и мястото на провеждане
- присъстващи и отсъстващи
- наблюдатели и гости
- дневен ред
- същност на изказванията
- решения
- резултати от решенията
чл.14. Гласуване:
- всички предложения се гласуват на заседания на УП, резултатите се обявяват от Председателя на УП и се протоколират от Секретаря
- решенията се взимат с обикновено мнозинство от 50% + 1 и имат препоръчителен за учениците характер
- предложения за промяна в правилника, смяна на ръководния състав ( председател, зам.председател, секретар и председател на комисия ) преди изтичане на мандата се прави най-малко от 1/3 от представителите в писмен вид
- решение за такава промяна се взема с 2/3 от председателя чрез тайно гласуване
чл.15. Задачи на УП:
- УП разглежда на свои заседания всички предложени от учениците инициативи
- осъществява сътрудничество с ръководството на училището, педагогическия съвет, училищното настоятелство, педагогическия съветник, общината, общинска и областна администрация по образование
- развива и обогатява училищните традиции
- взаимодейства с училищното ръководство за разрешаване на възникнали проблеми на учениците
- Управителният съвет включва председател, зам.председател, секретар и отговорници на комисии
чл.16. Направление:
- планиране и организиране на извънкласни дейности с развлекателен и общественозначим интерес
- дискутиране на училищните проблеми и ангажиране на учениците в по-ефективно взаимодействие с училищното ръководство с цел популяризиране и готовност за участие в проекти и програми
- подпомагане личностното изграждане и поведение, и стимулиране инициативността и активността на учениците
- готовност за участие в общоучилищния живот и инициативи, свързани с гражданското, здравно и правно образование и превенция
- осъществяване партньорство с обществени и граждански институции
чл.17. Права и задължения на членовете на УП:
- всеки член има право на един глас на ОС
- да участва в управлението и работата на УП
- да бъде информиран за дейността на УП
Всеки член на УП е длъжен:
- да спазва Устава и да изпълнява решенията на УП
чл.18. Уставът на УП при ГЧЕ „Екзарх Йосиф I” гр.Ловеч се изготвя и гласува от всички представители по класове и е задължителен за спазване след неговото приемане от всички членове.
 
Интервю

1. Представете състава на новото ръководство на парламента.

Петя: Ръководството на Ученическия парламент е в състав: Председател - Петя Христова 10б, Зам.председател - Павел Петков 11д и Секретар - Моника Бисерова 10в. Мислили сме за основни корекции в Устава с цел разширяване на Управителния съвет, но за това все не остава време. На преден план са належащи въпроси като издаването на ЕГ Прес и униформите. В най-скоро време ще установим промени в Устава и съответно такива в устройството на организацията.

2. Не е тайна, че Парламентът загуби от своята енергия и влияние през последната година. На какво го отдавате?

Петя: Аз лично го отдавам на това, че Ученическият парламент не беше функциониращ, не се провеждаха заседания. А никоя де факто несъществуваща организация не разполага с влияние...и не би трябвало да бъде така. От 2 години съм член на УП, но не искам да се обръщам назад и да търся причини за случилото се. По-добре е да гледаме напред!

Павел: Според мен се дължи на недостатъчно отдадени на училищните работи хора, особено на ръководните постове, както и най-вероятно на отсъствие на подходящи обстоятелства. Като цяло Парламентът досега май никога не се е ползвал с особено влияние, да се надяваме, че в сегашния състав, с нови хора, сили и идеи, ще постигнем нещо повече ;)

3. Като, че ли в досегашните си формации парламента не се справи с най-важната задача – защита интересите на учениците. Какви стъпки смятате да направите в тази посока?

Павел: В момента работим по няколко проекта, някои от които са и по-дългосрочни. Вече направихме едно по-мащабно проучване на мнението на учениците от 10 и 11 клас, планираме да продължаваме с такива допитвания. Надяваме се да успеем да привлечем вниманието и усилията на повече, а такива вярвам има много, мислещи и способни хора от Езиковата. А най-вече ще ни е неизмеримо ценна вярата и подкрепата на учениците, защото ние имаме идеи и желание, но за да ги осъществим неибежно ни трябва и число.

4. Чуват се мнения, че Парламентът не е представителен. Как ще провокирате повече класове да изпращат свои „депутати”?

Петя: Нека работата и идеите ни говорят за нас! Надявам се това, че Ученическият парламент действа на пълни обороти, да привлече нови "депутати".

Павел: Стараем се да популяризираме Парламента чрез училищният вестник, но в интерес на истината действително трябва да се активизираме в посока на обсъждане на дейността ни във всеки клас... Да се надяваме, че ако дадем на учениците повече информация за нас, те сами ще се заинтересуват от изпращането на свои представители ?

5. Наскоро стана ясно, че парламента не разполага с пари за да издава вестник „ЕГ прес”. Имате ли информация къде са похарчени парите от продажбата на вестника през миналата година?

Петя: За съжаление такава информация липсва. Това се случи миналата учебна година, когато Васлето беше редактор на ЕГ Прес, а аз редови член на група „Вестник”. Не мога да кажа у кого останаха парите, единствено съм сигурна в това, че излязоха от нашата група. Когато аз поех гореспоменатите длъжности започнахме така да се каже „на чисто”, по-грубо казано - без пари. Това си имаше все пак и положителни страни – нямахме и никакви дългове :) Абсолютно съм сигурна, че при новия отговорник за ЕГ Прес (Албена 10б) всичко ще е коректно и прозрачно. Аз съм редактор заедно с нея, а целият парламент участва в списването и продажбата на броя. Търсим и постоянен спонсор, за да не излиза ЕГ Прес два пъти в годината, както за съжаление беше досега.

6. Ще продължавате ли да издавате вестника? Имате ли конкретни идеи за неговото развитие?

Петя: Твърдо да. Интересът на учениците ни мотивира да продължим с всички сили. Благодарим за подкрепата на Директора г-н Хитов, както и на всички учители, които ни помогнаха да подготвим материалите за този брой.

Павел: Определено сме амбицирани да превърнем ЕГ Прес в редовно, интересно и полезно четиво. В Парламента се чуват много добри идеи от представителите на класовете и се надявам юнският брой, катализиран от тях, да бъде харесан от останалите ученици. Стараем се да включваме увлекателни статии, но нито получаваме препоръки, нито критика от читателите, а издаването на амбициозен месечник при липсата на обратна връзка е като да танцуваш на сляпо – нямаш възможност да се съобразяваш с движенията на другия!

7. Какви инициативи планирате до края на тази учебна година?

Павел: До края на годината остава адски малко време, но за трите седмици плануваме да задвижим инициативата за консултациите за професионална ориентация, да направим проучване относно предпочитанията на учениците за униформи, както и да организираме едно доброволческо почистване и ремонтиране на Зелената стая!

8.Твърди се, че парламентът е дал съгласие за разработване на проект и въвеждане на униформи в училище. Доколко е вярно това и какво е вашето мнение?

Петя: Ученическият парламент е дал съгласие, но идеята за ученически униформи е залегнала в Правилника на училището. Ние ще се постараем те да удовлетворяват в най-голяма степен желанията на съучениците ни, да се превърнат в символ на Езиковата, в доказателство, че нейните ученици са различни и специални. В настоящият брой на ЕГ Прес са публикувани материали по този въпрос :)

9.Кажете нещо повече за друга нова инициатива на парламента – консултациите за професионлна ориентация.

Павел: Идеята на тези консултации е училището да назначи група преподаватели или въшни хора, които, използвайки специализирани тестове и правейки индивидуални интервюта, да дават насока и съвет на посещаващите ги ученици с какво поприще да се заемат в бъдеще. Също така те ще предоставят информация за възможностите за следване в българските ВУЗове и каква е реалната реалзиция със съответната специалност на работния пазар.

10.Какво става с Устава на парламента? Готови ли сте да го промените така, че да бъдат привлечени още хора в ръководството?

Петя: Уставът ни не е съвършен. В края на тази учебна година заложихме на практическите дейности, за да докажем, че Парламентът е работещ орган. За нас йерархията е на първо място, само когато трябва да се вземе окончателно решение...идеите и екипът са на първо място. Ученическият парламент не е затворена организация, която се занимава с маловажни неща. Сбирките ни се провеждат ежеседмично, на таблото винаги е указано къде и кога, липсва желание от страна на учениците. Дано с нещата, които правим, да сме възвърнали доверието им в това, че Ученическият парламент всячески се стреми да представлява гласът на учениците от Езиковата!

Павел: Лично за мен Уставът на Парламента е една не особено важна формалност. Щом има хора с идеи и енергия никому не е нужен лист хартия, определящ как последните да се реализират.

 
Акценти в настоящия брой
Купете новия брой на "ЕГ прес". Там ще прочетете:
  • Новите приятели на Езиковата /ново партньорство с "Sekundarschule-Burg", Листал, Швейцария/
  • Новини за Ловеч-парти фест 2008
  • Интервю с Ace of Base
  • ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" в Европа
Нагоре
2008 год. atlantida.free.bg - сайт за езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" - гр. Ловеч